تبلیغات
وبلاگ گروه برق-فنی مهندسی قوچان - دیل کارنگی

وبلاگ گروه برق-فنی مهندسی قوچان
 
برق زیربنای اصلی تمدنهای امروز

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 29 فروردین 1391 توسط سعید سرویان
بیشتر از ا ینكه نگران اعتبارتون باشید نگران شخصیتتون باشید .شخصیت شما اونچیز یه كه واقعا هستین
در حالی كه اعتبارتون صرفا تفكرات بقیه نسبت به شماست.

كم پیش میاد مردم موفق بشن مگه ا ینكه توی كاری كه انجام میدن لذتی پیدا كنن .
Be more concerned with your character than with your reputation. Your
character what you really are while your reputation is merely what others
think you are.

ب یشتر از ا ی نكه نگران اعتبارتون باش ی د نگران شخص ی تتون باش ی د .شخص ی ت شما اون چ ی ز یه كه واقعا هست ی ن
در حال ی كه اعتبارتون صرفا تفكرات بق یه نسبت به شماس ت.

If you want to gather honey, don't kick over the beehive.
اگه می خواه ی د عسل جمع كن ی ن به كندو ضربه نزن ی د .

Only the prepared speaker deserves to be confident.
تنها یك سخنگو ی آماده است كه ل ی اقت داره به خودش مطمئن باشه .

Our fatigue is often caused not by work, but by worry, frustration and
resentment.
خستگ ی ما اغلب از كار كردن ن ی ست بلكه از نگرا نی ، ناام ید ی و عصبان ی ته..: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
تماس با ما

کد تماس با ما